Categories
Latih Tubi

Contoh Soalan Bahasa Inggeris bagi L19, LS19, FT19

Calon yang berjaya dalam tapisan awal bagi jawatan ber-gred 19 adalah calon yang terlebih dahulu memohon jawatan dalam perkhidmatan awam melalui kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Vokasional Malaysia (SVM), Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan lain-lain sijil yang diiktiraf.

Bagi melayakkan calon dalam tapisan awal, calon perlu sekurang-kurangnya memenuhi syarat kelayakan Bahasa Melayu iaitu Kepujian dan subjek-subjek tertentu seperti mana yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

Manakala bagi calon yang memiliki Sijil SVM adalah layak dipertimbangkan pelantikan ke jawatan selagi calon memenuhi syarat lulus atau kepujian Bahasa Melayu. Calon hendaklah memperoleh pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (Kod 1104) sekurang-kurangnya kepujian ataupun lulus.

Calon dikendaki untuk menjawab dua (2) seksyen soalan bagi meluluskan mereka ke peringkat seterusnya. Disebabkan calon merupakan tapisan melalui kelulusan SPM, SKM, SVM, maka soalan lebih tertumpu kepada peringkat yang lebih kurang sama, iaitu SPM. Walaupun berbeza nama jawatannya seperti W19, KP19, L19 ataupun FT19, calon harus mengetahui bahawa huruf-huruf ini hanya melambangkan sektor perkhidmatan, penggredan 19 adalah sama bagi mana-mana sektor sekalipun.

Seksyen A ialah daya penyelesaian masalah, ataupun lebih dikenali dengan soalan matematik. Soalan matematik terdiri daripada 20 soalan dalam masa 30 minit.

Manakala Seksyen B ialah kefahaman Bahasa Inggeris. Soalan yang menguji pemahaman dan tahap kebolehan Bahasa Inggeris calon ini turut disediakan 20 soalan dengan peruntukan masa yang sama.

Terdapat 10 contoh soalan pemahaman Bahasa Inggeris untuk diselesaikan di bawah;

1-Ali earns as _ money as Sarah
A. some
B. little
C. many
D. much

2- There are _ people that I think would be qualified for the job.
A. little
B. few
C. some
D. any

3- I _ my friends after work
A. met up
B. meet up
C. met up with
D. meet up with

4- What’s your _ the our new company law?
A. opinion
B. opinion of
C. opinion on
D. opinion about

5- I knocked him_____ accidentally.
A. with
B. over
C. by
D. to

6- Before I got married, I______ lived in France for three years.
A. had
B. have
C. am
D. was

7- Because my friend is better at math than I am, he can _______ solve complex trigonometry questions
A. most easy
B. more easier
C. more easily
D. most easily

8- Every day, the heron would fly the fishes one by one. He would hold one gingerly between his long beak and fly away. But instead of taking them to any lake, he would land on a rock some distance away and eat them. Then he would rest till evening and return to the lake. Based on the paragraph, which one is the correct statement?
A. The heron eat only one fish per day
B. The heron eat the fish at the nearby lake
C. The heron hold the fish using his feet.
D. After finished eating the fish, the heron will return to the lake.

9- One day after a heavy meal a lion was sleeping under a tree. After a while, there came a mouse and it started to play on the lion. Suddenly the lion got up with anger and looked for those who disturbed its nice sleep. Then it saw a small mouse standing trembling with fear. The lion jumped on it and started to kill it. The mouse requested the lion to forgive it. The lion felt pity and left it. The mouse ran away. From the paragraph we can conclude that..
A. The lion is having a bad day
B. The mouse love playing with the lion
C. The lion is an angry lion
D. The mouse is not afraid with the lion until the lion wakes up.

10- Have you tried the new restaurant on the corner? We have been three times and it’s a bit hit and miss. From the statement, we can conclude that..
A. The food at the restaurant is good.
B. The food at the restaurant might be good or bad at different times
C. The restaurant is nearby
D. The location of the restaurant is strategic.

Jadi bagaimana? Dapatkah anda menjawabnya? Sekiranya anda bersedia, boleh masuk ke dalam kuiz ini dan anda boleh ketahui markah anda serta merta.

SELAMAT MENJAWAB !

Soalan Bahasa Inggeris Gred 19

Sila klik di bawah
Ali earns as _____ money as Sarah
There are _____ people that I think would be qualified for the job.
I _______ my friends after work
What’s your _______ the our new company law?
I knocked him_____ accidentally.
Before I got married, I______ lived in France for three years.
Because my friend is better at math than I am, he can __ solve complex trigonometry questions
Every day, the heron would fly the fishes one by one. He would hold one gingerly between his long beak and fly away. But instead of taking them to any lake, he would land on a rock some distance away and eat them. Then he would rest till evening and return to the lake. Based on the paragraph, which one is the correct statement?
Once upon a time there lived a lion in a forest. One day after a heavy meal. It was sleeping under a tree. After a while, there came a mouse and it started to play on the lion. Suddenly the lion got up with anger and looked for those who disturbed its nice sleep. Then it saw a small mouse standing trembling with fear. The lion jumped on it and started to kill it. The mouse requested the lion to forgive it. The lion felt pity and left it. The mouse ran away. From the paragraph we can conclude that..
Have you tried the new restaurant on the corner? We have been three times and it's a bit hit and miss. From the statement, we can conclude that..
Soalan Bahasa Inggeris Gred 19
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

P.S Kalau berminat untuk dapatkan lebih banyak soalan tambahan, boleh dapatkan e-book ini. Klik pada gambar untuk membaca butiran e-book ini.

E-book Pembantu Tadbir Undang-undang L19 oleh Tim InfoKerjaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *